Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Hỏi:Nhận kết quả khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào ?

02/03/2018 -

Trả lời:Kết quả xử lý đối với dịch vụ công trực tuyến được gửi bằng các hình thức sau:

1. Đối với dịch vụ công mức độ 4, Kết quả gửi qua hệ thống ứng dụng (có thông báo qua email), CD/DN/TC chỉ cần đăng nhập vào hệ thống thì sẽ nhận được kết quả bằng văn bản điện tử và có chữ ký số. Văn bản này đã công nhận tính hợp pháp và có thể làm căn cứ để triển khai các hoạt động theo pháp luật.

2. Gửi kết quả văn bản giấy qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của công dân, doanh nghiệp, tổ chức.

3. Trong trường hợp có nhu cầu, CD/DN/TC có thể trực tiếp đến cơ quan thực hiện dịch vụ công để nhận kết quả. Trường hợp này, CD/TC/DN cần in phiếu biên nhận, giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của đơn vị nếu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gửi qua email để nhận hồ sơ.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn