Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

70/2014/QĐ-TTg

Lĩnh vực

Giáo dục Đại học

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp hồ sơ về cơ quan trực tiếp quản lý

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Các trường đại học công lập.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý trường ra quyết định thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường hoặc trả lời trường bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý do hồ sơ còn thiếu hoặc không bảo đảm quy định.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn