Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Đổi tên trường cao đẳng

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

74/2014/QH13; 143/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường cao đẳng

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định đổi tên trường cao đẳng.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn