Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ mở trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”, Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện và phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất 20 ngày trước khi gửi hồ sơ mở ngành.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học (gọi chung là cơ sở đào tạo)

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Thủ trưởng các cơ sở đào tạo được công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc được giao quyền tự chủ mở ngành đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn