Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

73/2012/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục Đại học

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Văn bản đồng ý về nguyên tắc cho giải thể cơ sở giáo dục: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định xác nhận việc giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư nước ngoài

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Văn bản đồng ý về nguyên tắc cho giải thể cơ sở giáo dục của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định xác nhận việc giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn