Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Các trường đại học.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn