Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý

46/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Trường đại học gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết

a) Đối với trình tự đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập:45 ngày làm việc. b) Đối với Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập - Đối với hồ sơ không đầy đủ: trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho trường đại học biết để sửa đổi, bổ sung; - Đối với hồ sơ đầy đủ: + Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phổi hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế. + Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề án và xem xét quyết định;

Đối tượng thực hiện

Trường đại học

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Kết quả thực hiện

Văn bản phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu trường đại học công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trưởng đại học tư thục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Văn bản quy định phí, lệ phí

Không có thông tin

Tình trạng hiệu lực

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn