Hệ thống đang trong thời gian thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị Thực hiện
11 Sáp nhập, chia tách trường đại học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
12 Giải thể trường đại học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
13 Giải thể phân hiệu của trường đại học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
14 Thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
15 Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
16 Giải thể trường cao đẳng công lập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Xem hướng dẫn
17 Cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
18 Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ
20 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng Mức độ 3 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Vụ Giáo dục Đại học Nộp hồ sơ

Hiển thị 11 đến 20 trong 34 mục

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại: 024.38695144
Fax: 024.38694085
Email: bogddt@moet.gov.vn